Zásady spracovania osobných údajov

 

Sme obchodná spoločnosť fyftstore s.r.o., IČO: 29308062, so sídlom Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedená na Mestskom súde v Praze, vložka C oddiel My“ alebo „Naša spoločnosť“).

 

Zároveň sme správcom Vašich osobných údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie.

 

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 

E-mail:            objednavky@fyft.sk

Telefón:          +420 228 227 073, +420 775 375 994 

Adresa:           Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) boli vytvorené v súlade s nariadením GDPR (ďalej len „GDPR“) a stanovujú, akým spôsobom spracovávame a chránime Vaše osobné údaje.

 

Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Keď Vám ponúkame a predávame naše produkty, tak sa dostávame do kontaktu s ľuďmi, a teda aj do kontaktu s ich osobnými údajmi. Aby sme vám mohli naše produkty ponúkať kvalitne a profesionálne, potrebujeme získať niektoré vaše osobné údaje. Aby ste mohli lepšie pochopiť nielen rozsah spracovania Vašich osobných údajov, ale aj zmysel ich spracovania, rozraďujeme tieto údaje do nasledujúcich kategórií:

 • Identifikačné a adresné údaje, tj údaje, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať tak, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a mohli Vám poskytnúť naše produkty bez neprimeraných právnych a vecných rizík napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, fakturačná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO;
 • Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnením, tj údaje vznikajúce v súvislosti s plnením zmluvy, napr. dátum uzavretia zmluvy, dĺžka trvania, dátum a dôvod ukončenia, dátum úhrady kúpnej ceny , história objednávok, zákaznícke číslo, údaje nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, vr. výška kúpnej ceny, prípadne číslo bankového účtu, dátum úhrady kúpnej ceny;
 • Elektronické údaje, tj údaje vznikajúce v súvislosti s Vašou návštevou našich webových stránok, napr. IP/MAC adresa zariadenia, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;<< /li>
 • Geolokačné údaje – údaj o geografickej polohe;
 • Kontaktné údaje, tj údaje, ktoré nám umožňujú s Vami nadviazať kontakt a komunikovať, napr. e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Akým spôsobom sa k&nám Vaše osobné údaje dostanú?

Vaše osobné údaje sa k nám môžu dostať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Tým, že nám ich poskytnete pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom telefónu, e-mailu, pošty, webového kontaktného formulára a pod.,
 • Tým, že ich získame z verejne prístupných zdrojov (napr. verejné registre osôb, verejné zoznamy, profesijné sociálne siete),
 • Tým, že ich získame pri plnení našich zákonných povinností.
 • Tým, že ich získame pri tom, keď navštívite naše webové stránky www.fyft.sk

 

Aké sú účely, právne dôvody a čas spracovania osobných údajov?

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené účely a právne dôvody (tituly) spracovania Vašich osobných údajov, a tiež na ako dlho sú tieto údaje u nás uložené.

Účelom spracovania sa podľa týchto Zásad rozumie akákoľvek činnosť, ktorú vykonávame v rámci predaja našich produktov, pre ktoré potrebujeme pracovať s Vašimi osobnými údajmi (ide najmä o uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, plnenie našich zákonných povinností, zasielanie newsletterov a pod.).

Právnym dôvodom spracovania sa podľa týchto Zásad rozumie jeden zo štyroch nižšie popísaných dôvodov zákonného spracovania osobných údajov v zmysle GDPR:

Právny dôvod

Vysvetlenie

Príklad spracovania

súhlas

Vaše osobné údaje spracovávame, ak nám k tomu dáte svoj súhlas.

Rozosielka newsletterov na základe toho, že ste nám prostredníctvom webového formulára poskytli svoju e-mailovú adresu.

plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracovávame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Ak spolu uzavrieme kúpnu zmluvu, budeme spracovávať Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje, aby sme mohli splniť svoje záväzky a skontrolovať plnenie tých Vašich.

plnenie právnych povinností

Vaše osobné údaje spracovávame, ak je to nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti.

Aby sme splnili naše zákonné povinnosti, musíme 10 rokov uchovávať daňové doklady. Na týchto dokladoch je napr. Vaše meno a priezvisko, adresa a pod.

oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracovávame, ak náš oprávnený záujem na ich spracovaní preváži Vaše práva a slobody.

Pri vstupe na naše webové stránky spracovávame štatistické údaje o ich prehliadaní.

 

 

Účel č. 1 - UZATVORENIE A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli predávať naše produkty. Nemáte povinnosť nám Vaše údaje za týmto účelom poskytnúť. Bez týchto údajov by sme Vám však nemohli predať naše produkty a následkom by bola nemožnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pri práve vašich dotazoch, vybavovaní podnetov či sťažností. Pokiaľ sa pre komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné mať na pamäti, že sa spracovanie takto poskytnutých údajov riadi aj podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Spracovanie osobných údajov je pre tento účel odôvodnené našim oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi či Vaším súhlasom, v závislosti od toho, ktorá zo strán komunikáciu iniciuje. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Ak sa rozhodnete publikovať recenziu, robíte tak dobrovoľne a my Vaše údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Rokovania o uzavretí, zmene alebo ukončení kúpnej zmluvy alebo jej plnení

Identifikačné a adresné údaje; Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnení; Kontaktné údaje

Plnenie zmluvy

 

Po dobu trvania zmluvného vzťahu

Komunikácia, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií

Identifikačné a adresné údaje; Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnení; Kontaktné údaje

Oprávnený záujem

Po dobu 4 rokov od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. po dobu 4 rokov od získania osobných údajov

Súhlas

Do odvolania Vášho súhlasu

 

 

Účel č. 2 - PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj za účelom plnenia našich zákonných povinností, najmä účtovných a daňových. Spracovanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.

 

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Plnenie zákonných povinností v oblasti účtovníctva a daní

Identifikačné a adresné údaje; Kontaktné údaje (najmä údaje povinne uvádzané na účtovných a daňových dokladoch)

Plnenie právnych povinností v oblasti účtovníctva a daní, najmä zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

Po dobu stanovenú príslušnými zákonmi, najmä zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

 

Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

 

 

Účel č. 3 – ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Niektoré Vaše osobné údaje (najmä emailovú adresu či telefónne číslo) spracovávame aj pre účely zasielania obchodných oznámení (newsletterov a ponúk našich produktov a služieb). Obchodné oznámenie zasielame našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu alebo tým, ktorí s tým súhlasili (napr. prostredníctvom webového formulára).

Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našim tovarom – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vašej účasti na akciách av súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení.

Spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti rozosielke na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ nám dáte vedieť, že si obchodné oznámenie už neželáte dostávať, rozosielku ihneď ukončíme. K tomu, prosím, využite kontaktné údaje vyššie.

Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Zasielanie obchodných oznámení

Identifikačné a adresné údaje; Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnením; Elektronické údaje; Kontaktné údaje (predovšetkým emailová adresa)

Oprávnený záujem spočívajúci v zasielaní obchodných oznámení našim zákazníkom podľa zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti

Do okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte obchodné ponuky dostávať, max. po dobu 3 rokov od okamihu, keď prestanete byť našim zákazníkom

Súhlas

Do okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte obchodné ponuky dostávať, príp.do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení

 

 

Účel č. 4 – OCHRANA NAŠICH PRÁV

Po ukončení nášho zmluvného vzťahu ešte po primeranú dobu danú zákonnými premlčacími lehotami uchovávame Vaše údaje za účelom ochrany našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Spracovanie Vašich údajov na tento účel je odôvodnené našim oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Vaše osobné údaje môžeme v tomto prípade využiť napr. na prevenciu či odhaľovanie podvodov, zneužitie, protiprávne použitie a porušenie našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu či ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy či podmienok stanovených platnými právnymi predpismi

Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť, avšak Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame v situáciách, kedy ste nám svoje osobné údaje už poskytli.

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Ochrana našich práv

Identifikačné a adresné údaje; Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnení; Kontaktné údaje

Oprávnený záujem

Po dobu 4 rokov od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. po dobu 4 rokov od získania osobných údajov

 

 

Účel č. 5 – SPRÁVA ZÁKAZNÍCKYCH ÚČTOV

Na našich webových stránkach sa môžete zaregistrovať a vytvoriť si svoj zákaznícky účet, v ktorom môžete spravovať svoje osobné nastavenia, prezerať históriu objednávok atď. Na tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a kontaktnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Tieto údaje potom slúžia na jednoduchšie objednanie našich produktov.

Spracovanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám založiť zákaznícky účet. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a svoj účet zmazať. Pokiaľ nám dáte vedieť, že si už neželáte naďalej využívať Váš zákaznícky účet, Váš účet ihneď zrušíme. K tomu, prosím, využite kontaktné údaje vyššie.

Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Správa zákazníckych účtov

Identifikačné a adresné údaje; Kontaktné údaje

Súhlas

Po dobu trvania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel; za odvolanie súhlasu budeme považovať aj neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu 3 rokov.

 

 

Účel č. 6 – PRIAMY MARKETING A NAŠA PROPAGÁCIA

Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma, a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v Informáciách o spracovaní cookies.

Spracovanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Prehliadanie nášho webu a ponuka relevantného obsahu v závislosti na Vašej geografickej polohe

Geolokačné údaje

Súhlas

Do odvolania Vášho súhlasu

Zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklamy (priamy marketing)

Elektronické údaje (najmä cookies), Kontaktné údaje (najmä emailová adresa a telefónne číslo)

Súhlas

Do odvolania Vášho súhlasu

 

 

Účel č. 7 – PREVÁDZKA ZÁKAZNÍCKE SÚŤAŽE A DORUČOVANIE VÝHER

Čas od času môžeme prevádzkovať zákaznícku súťaž a podľa parametrov danej súťaže spracovávať aj Vaše osobné údaje. Typicky ide o Vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a doručovaciu adresu.

Spracovanie osobných údajov pre účel prevádzkovania zákazníckej súťaže a doručovania výhier je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa zúčastniť zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak spravidla to bude znamenať Vaše vyradenie zo súťaže.

Čiastkové činnosti

Rozsah spracovávaných údajov

Právny dôvod

Doba spracovania

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

Identifikačné a adresné údaje; Kontaktné údaje

Súhlas

Po dobu trvania zákazníckej súťaže

 

 

Účel č. 8 - NÁVŠTEVA NAŠHO WEBU

Pri návšteve našich webových stránok o Vás automaticky spracovávame osobné údaje v rozsahu, za účelom a na základe právneho titulu uvedeného nižšie v tabuľke. Viac informácií o tom, čo sú to súbory cookies, aké cookies používame ak čomu, nájdete v Informáciách o spracovaní cookies

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?

Aby sme mohli zaistiť bezpečie pre Vaše osobné údaje a zároveň Vám profesionálne ponúkať a predávať naše produkty, pomáhajú nám so spracovaním osobných údajov nasledujúce okruhy príjemcov a spracovateľov:

Príjemcovia

Dôvody sprístupnenia

Účtovní, daňoví poradcovia a audítori

Veci, ktorým nerozumieme, zverujeme odborníkom. V nevyhnutnom rozsahu teda odovzdávame Vaše osobné údaje na spracovanie účtovníkom, daňovým poradcom či audítorom. V drvivej väčšine prípadov ide iba o údaje obsiahnuté na účtovných a daňových dokladoch.

Subjekty zaisťujúce chod webu a softvér

Aby sme Vám mohli ponúkať a predávať naše produkty a poskytovať služby na tej najvyššej úrovni, musíme spolupracovať s celým radom poskytovateľom informačných a komunikačných služieb (napr. poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk, poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok , poskytovatelia fakturačných alebo účtovných systémov).

Subjekty zaisťujúce marketingové a grafické služby, organizovanie spoločenských akcií

S prípravou a realizáciou marketingových kampaní nám môžu pomáhať marketingové agentúry, marketingoví špecialisti či grafici.

Subjekty zaisťujúce rozosielanie obchodných ponúk

Rozosielaním obchodných ponúk môžeme poveriť tretie subjekty, ktorým na tento účel poskytne Vaše osobné údaje v rozsahu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame za účelom zasielania obchodných ponúk (typicky emailová adresa či telefónne číslo).

Subjekty zaisťujúce služby platobného styku (prevádzkovatelia platobných brán, banky a pod.)

Aby sme umožnili riadny platobný styk, musíme Vaše osobné údaje predať subjektom, ktoré platobný styk zaisťujú

Orgány verejnej moci (súdy, prokuratúry, orgány štátnej správy a samosprávy, Polícia SR a pod.)

Orgánom verejnej moci sprístupňujeme Vaše osobné údaje v prípadoch, keď sme k tomu povinní na základe kúpnej zmluvy (typicky pri podaní žaloby, návrhu, podnetu a pod.) alebo pokiaľ to vyžaduje zákon. Sprístupňovanie osobných údajov týmto subjektom neprebieha pravidelne, ale iba náhodne.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí

Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na sociálnych sieťach zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies, ktoré sú používané tzv. widgetmi, ktoré sú vložené na našich webových stránkach. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v dokumente Informácie o spracovaní cookies.

 

 

Sú Vaše osobné údaje odovzdávané aj mimo EÚ?

Ak predávame Vaše osobné údaje na spracovanie do tretej krajiny (okrem Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európskej únie - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnú organizáciu, robíme tak iba za predpokladu, že Európska Komisia rozhodla, že táto tretia krajina alebo medzinárodné organizácie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany, alebo ak príjemca osobných údajov poskytol primerané záruky ich ochrany av cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutej osoby a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

 

Akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Aké sú Vaše práva ako dotknutých osôb?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto Zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne nedôvodné alebo neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vaším osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe vzniknutých administratívnych nákladov.

 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Tiež máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické a časové možnosti.

 • Právo na výmaz

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, a to v nasledujúcich prípadoch:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané;
 2. Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne;
 3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny dôvod) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
 4. vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracovávané na účel marketingu (napr. zasielanie newsletterov);
 5. vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že náš oprávnený záujem prevažuje nad Vaším právom na výmaz;
 6. existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;
 7. spracovávame osobné údaje dieťaťa bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas na takéto spracovanie.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. Avšak v prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

 

Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení odvolať jednoducho tak, že na daný email odpoviete „Nie“ alebo akokoľvek inak v odpovedi vyjadríte svoj nesúhlas , alebo kliknete na príslušný odkaz, ak je na konci obchodného oznámenia uvedený.

 

 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

 

 • Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

Kedykoľvek potom máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Sťažnosti je možné podávať prostredníctvom kontaktov uvedených tu.

>

 

Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše produkty, služby ani webové stránky nie sú primárne určené osobám mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Pokiaľ poskytujeme produkty či služby osobe mladšej ako 16 rokov, žiadame o súhlas osoby, ktorá k dieťaťu vykonáva rodičovskú zodpovednosť. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o osobách mladších ako 16 rokov bez príslušného súhlasu, vykonáme kroky na to, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 

Aké právne predpisy upravujú spracovanie údajov a ochranu súkromia?

Spracovanie osobných údajov v SR sa riadi najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov,
 • zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov,
 • zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník

 

Záver

Právne predpisy aj naše obchodné stratégie a s né súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či používaní našich webových stránok tieto zásady priebežne kontrolovali.