Obchodné podmienky

Hľadáte kontakt na objednávku? Zavolajte +421 949 105 989

Obchodné podmienky vydané v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012, Občiansky zákonník

Obchodné spoločnosti

fyftstore s.r.o. IČ DPH: 29308062, DIČ: CZ29308062 (platca DPH)
so sídlom Osadní 774/35, 17000 Praha - Holešovice. C 342782 zapísaná na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "predávajúci")

na predaj v online obchode na adrese www.fyft.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Kontaktná adresa: Osadní 775/35, 17000 Praha
Adresa pre zaslanie vráteného tovaru: Osadní 35, Praha 170 00
Kontaktný e-mail: objednavky@fyft.sk
Kontaktný telefón: +421 949 105 989

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa objednávok volajte na číslo +421 949 105 989

1. ZHRNUTIE OBSAHU TÝCHTO PODMIENOK

1.1. Vložením tovaru do košíka, vyplnením fakturačných údajov a odoslaním objednávky uzatvárate kúpnu zmluvu.

1.2. Máte možnosť zaregistrovať sa, vaše údaje nikomu neposkytneme.

1.3. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní, tovar musíte odovzdať osobne alebo preukázať jeho zaslanie.

1.4. Pri preberaní balíka od prepravcu vždy skontrolujte jeho neporušenosť.

1.5. Ak sa domnievate, že doručený balík je poškodený, mali by ste sa okamžite sťažovať dopravcovi.

1.6. Pošlite svoje listy na adresu fyftstore s.r.o. Osadní 35, Praha 17000; elektronicky na objednavky@fyft.sk; telefonicky na +421 949 105 989.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod FYFT, ktorý je dostupný online na adrese www.fyft.sk a ktorý slúži na ponuku produktov pre voľný čas, oblečenia a iných súvisiacich produktov ("Tovar") kupujúcim ("Kupujúci").

2.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode FYFT prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na adrese www.fyft.sk (ďalej aj ako "webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje predávajúci.

2.3. Predmetom kúpnej zmluvy týkajúcej sa Tovaru (ďalej len "Zmluva") je na jednej strane záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a na druhej strane záväzok Kupujúceho prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.

2.4. Kupujúci podľa týchto obchodných podmienok je len spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

2.5. Podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti strán pri používaní webového rozhrania a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

2.6. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

2.7. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

2.8. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

3. ÚČET UŽÍVATEĽA

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vo webovom rozhraní môže kupujúci pristupovať k jeho používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže objednať Tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "Používateľský účet"). Ak to Webové rozhranie umožňuje, môže si Kupujúci objednať Tovar aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania.

3.2. Pri registrácii a objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je Kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru považuje Predávajúci za správne.

3.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľské konto.

3.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. Predávajúci alebo potrebná údržba hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Všetky prezentácie Tovaru na webovom rozhraní majú len informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu týkajúcu sa Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2. Webové rozhranie Obchodu obsahuje informácie o Tovare vrátane cien jednotlivých Tovarov a nákladov na vrátenie Tovaru, ak Tovar nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené na webovom rozhraní. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Webové rozhranie obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru uvedené vo Webovom rozhraní sú platné len v prípadoch, keď je Tovar dodávaný na území Českej republiky alebo do krajín, ktoré umožňujú Webové rozhranie (košík).

4.4. Na objednanie Tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a) objednaný Tovar (objednaný Tovar Kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania),
b) spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného Tovaru a
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru (ďalej spoločne len "Objednávka").

4.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci do Objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu kliknutím na potvrdzovacie tlačidlo s textom "Objednávka so záväzkom platby" alebo iné tlačidlo s podobným znením. Kupujúci týmto berie na vedomie, že konečným potvrdením Objednávky kliknutím na takéto tlačidlo je oboznámen so zaplatením Kúpnej ceny. Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne. Ak má Predávajúci v úmysle uzavrieť Zmluvu, po prijatí Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu jej prijatie elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Používateľskom účte alebo v Objednávke (ďalej len "Elektronická adresa Kupujúceho").

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy Objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

4.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Spolu s akceptáciou Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu aj text Zmluvy a aktuálne znenie Obchodných podmienok vo formáte PDF. Ak si Kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu kreditnou kartou a ak je platba riadne vykonaná, Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie Objednávky vo forme potvrdenia o prijatí platby a tiež aktuálne znenie Zmluvy a Obchodných podmienok vo formáte PDF.

4.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatne porušili zmluvu alebo obchodné podmienky.

4.9. Kupujúci je oboznámen s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kúpnu cenu Tovaru (na účely týchto Obchodných podmienok ďalej len "Kúpna cena") a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Osadní 35, Praha-Holešovice;
b) v hotovosti pri dodaní na mieste určenom kupujúcim v objednávke; c) prevodom na účet predávajúceho č. 2301363154/2010, vedený vo Fio banke, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;
e) bezhotovostne kreditnou kartou;
f) prevod z vášho účtu Paypal na náš účet info@fyft.cz.

5.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, Kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním Tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 5.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia Zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na Účet Predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci na dodatočné potvrdenie Objednávky (článok 4.6) požadovať zaplatenie celej Kúpnej ceny pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7. Akékoľvek zľavy z Kúpnej ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

5.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení Kúpnej ceny a zašle ju v elektronickej forme na Elektronickú adresu Kupujúceho.

5.9. Nákupné ceny zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní. V prípade zjavnej technickej chyby v uvedení Kúpnej ceny nemá Predávajúci skutočný úmysel uzavrieť Zmluvu za takýchto podmienok. V prípade, že sa ukáže, že Zmluva bola uzatvorená so zjavne nesprávnou Kúpnou cenou, Predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby. V tomto prípade k uzavretiu Zmluvy nedošlo z dôvodu nedostatku vôle na strane Predávajúceho. Ak nedôjde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim o spôsobe riešenia neplatnosti Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu.

5.10. Ak Predávajúci označuje, inzeruje alebo zobrazuje určité druhy Tovaru ako Tovar, ktorý je vo výpredaji alebo v zľave, zobrazí pri takomto Tovare aj informáciu o najnižšej cene, za ktorú Predávajúci ponúkal a predával Tovar v (i) období posledných 30 dní pred začatím akcie alebo zľavy, (ii) v období od začiatku predaja takéhoto Tovaru, ak sa Tovar predával kratšiu dobu, alebo (iii) v období 30 dní pred prvou zľavou, ak Predávajúci cenu zľavy postupne zvyšuje (ďalej len "cena pred zľavou"). Ak Predávajúci priamo nezobrazuje takúto informáciu o Predsľubovej cene, Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že cena zobrazená na Webovom rozhraní ako Predsľubová cena (napr. uvedením prečiarknutia alebo iného zobrazenia) sa rovná Predsľubovej cene a ak Predávajúci zobrazuje akcie alebo zľavy pomocou prvku, ktorý obsahuje percento (%), zľava alebo akcia sa vždy počíta z Ceny pred zľavou.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od (i) Zmluvy o dodávke Tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek Kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, (ii) Zmluvy o dodávke Tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo Tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným Tovarom, (iii) Zmluvy za dodanie Tovaru v uzavretom obale, ktorý z hygienických alebo zdravotných dôvodov nie je vhodné vrátiť po jeho porušení Kupujúcim, a (iv) zo Zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v uzavretom obale, ak ju Kupujúci porušil.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od Zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodávka viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

6.3. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

6.5. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu len za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody podľa predchádzajúcej vety proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny a nákladov na dodanie Tovaru. Kupujúci je povinný dodať Tovar spolu s odstúpením od Zmluvy alebo následne v v lehote uvedenej v prvej vete tohto odseku. Kupujúci je oprávnený doručiť Tovar do sídla, miesta podnikania alebo do ktorejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho, Predávajúci však odporúča, aby Kupujúci vrátil Tovar na adresu pre zasielanie vráteného Tovaru uvedenú v úvode Obchodných podmienok (Osadní 35, Praha 170 00).

6.6. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob dodania Tovaru ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

6.7. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.

6.8. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho (kontaktnú adresu, telefónne číslo a elektronickú adresu Kupujúceho) a zakúpeného Tovaru.

6.9. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim po vrátení Tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

6.10. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na Tovare proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny.

6.11. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

6.12. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) technická chyba spôsobila, že sa na webovom rozhraní zobrazovala zjavne nesprávna nákupná cena;
b) Tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov;
c) sa plnenie stane objektívne nemožným alebo nezákonným.

7. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

7.1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

7.2. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať Tovar pri dodaní.

7.3. Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu dopravy a platby. Predávajúci nemôže ovplyvniť čas dodania Tovaru externými dopravcami. V prípade problémov týkajúcich sa dodacej lehoty môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho, aby situáciu riešil s dopravcom.

7.4. Tovar, ktorý je na sklade, Predávajúci obvykle expeduje do 3 (troch) dní po pripísaní platby na účet Predávajúceho, to neplatí v prípade, ak je zvolený spôsob platby na dobierku alebo platba na pobočke, kedy je Tovar expedovaný do 3 dní bez platby alebo za platbu prevzatú priamo Kupujúcim. Tovar, ktorý nie je na sklade, expeduje Predávajúci čo najskôr. Ak je Tovar na sklade, Predávajúci sa zaväzuje dodať ho Kupujúcemu do 30 dní od prijatia Objednávky. Ak Tovar nie je na sklade a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je o tom vhodným spôsobom informovaný (prostredníctvom príslušného grafického alebo ovládacieho prvku na webovom rozhraní), Predávajúci sa zaväzuje dodať takýto Tovar najneskôr do 60 dní od doručenia Objednávky alebo v čase, keď predávajúci informuje kupujúceho. To neplatí, ak sa zmluvné strany dohodnú na inom dátume. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy, ak Predávajúci nesplní svoju povinnosť dodať Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Kupujúcim. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty len v prípade, ak Predávajúci odmietol plniť alebo ak je plnenie v určenej lehote nevyhnutné vzhľadom na okolnosti pri uzavretí Zmluvy alebo ak Kupujúci pred uzavretím Zmluvy oznámil Predávajúcemu, že je potrebné dodanie v určenej lehote.

7.5. Dodanie Tovaru podľa týchto Obchodných podmienok znamená moment dodania Tovaru Kupujúcemu v súlade so Zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie Tovaru Kupujúcim sa považuje za splnenie povinnosti Predávajúceho dodať Tovar a nepovažuje sa za odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho.

7.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar (vrátane nákladov na balenie a doručenie). Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru alebo okamihom, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou tak neurobil.

7.7. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania, náklady na dodatočné uskladnenie tovaru a ďalšie náklady, ktoré Predávajúcemu preukázateľne vznikli.

7.8. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí porušenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, Kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka Tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nie je možné prihliadať.

7.9. Spolu s Tovarom Predávajúci dodá Kupujúcemu návod na trvanlivom médiu (najmä v podobe dokumentu alebo súboru PDF). To neplatí, ak to nie je potrebné vzhľadom na povahu predávaného Tovaru alebo spôsob a dobu jeho používania. Poskytnuté pokyny musia byť v písomnej forme a zrozumiteľné.

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Spotrebiteľskom tovare, v lehote 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. Práva Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1922, 1924, 1925, 2099 až 2105, 2108 až 2117, ako aj § 2158 až 2174b občianskeho zákonníka).

8.2. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

9. PREDKLADANIE

9.1. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy musí byť druhej strane doručená písomne, a to buď elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje najmä na jeho elektronickú adresu.

9.2. Správa je doručená:
a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamih jej prijatia na serveri prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
b) v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb príjemca, ktorý zásielku prevezme,
c) v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (alebo osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať,
d) v prípade doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutie lehoty (10) desať dní od uloženia zásielky a od podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ, POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA A RECENZIE POUŽÍVATEĽOV

10.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, softvér a iné) je chránený autorskými právami predávajúceho alebo právami iných osôb. Kupujúci nesmie obsah upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť alebo používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho alebo oprávnených osôb. Zakázaný je najmä bezplatný alebo platený prístup k fotografiám a textom umiestneným na webovom rozhraní.

10.2. FYFT je ochranná známka predávajúceho č. 365744 registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva.

10.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Pri používaní webového rozhrania nesmie kupujúci používať postupy, ktoré by mohli narušiť fungovanie systému alebo ho neprimerane zaťažovať.

10.4. Ak sa kupujúci dopustí akéhokoľvek porušenia pri používaní webového rozhrania, predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho k webovému rozhraniu bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Kupujúci ďalej povinný uhradiť Predávajúcemu akúkoľvek škodu spôsobenú týmto konaním.

10.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že kliknutie na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže spôsobiť, že kupujúci opustí webové rozhranie a bude presmerovaný na webové stránky tretích strán.

10.6. Ak Predávajúci zverejňuje na Webovom rozhraní recenzie tretích osôb, ktoré využili služby Predávajúceho, majú skúsenosti s Predávajúcim alebo si objednali Tovar od Predávajúceho (ďalej len "Zákaznícke recenzie"), Predávajúci vhodným spôsobom informuje o tom, (i) či a ako je Zákaznícka recenzia overená alebo (ii) či ide o platenú Zákaznícku recenziu. Ak tieto informácie nie sú pri Zákazníckej recenzii vhodným spôsobom uvedené, Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že Zákaznícka recenzia nie je overená a že sa nejedná o platenú Zákaznícku recenziu.

11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

11.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

11.2. V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne zo zmluvy spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

11.3. Akékoľvek sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom kontaktného e-mailu info@fyft.sk. Kupujúci sa môže obrátiť aj na subjekty uvedené vyššie v tomto článku. Práva spotrebiteľov hája aj ich záujmové združenia a ďalšie subjekty na ich ochranu, ako napríklad Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02Hradec Králové, webová stránka: www.konzument.cz, e-mail: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266). Na podanie sťažnosti týkajúcej sa Zmluvy a vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 11.4. Predávajúci je oprávnený predávať Tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.5. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi nimi sa riadi príslušnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je vylúčená ochrana, ktorú spotrebiteľovi poskytujú právne predpisy štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

12.2. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12.3. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

12.4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. 12.5. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré v budúcnosti vzniknú zo Zmluvy medzi nimi, spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, plnenie alebo ukončenie, práva vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tohto právneho vzťahu, otázky právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázky práv súvisiacich s vyššie uvedenými právami, a to aj v prípade neplatnosti, zrušenia alebo odstúpenia od tejto Zmluvy, budú najskôr riešené zmierom na základe zásad spravodlivosti a dobrej viery. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierlivé riešenie, budú spory riešené súdnou cestou pred súdmi Českej republiky v súlade s českým právom.

Praha, 8. marca 2023