Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme obchodná spoločnosť fyftstore s.r.o., IČO: 29308062, so sídlom Osadní 774/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, vložka C, oddiel 342782
(ďalej len "My" alebo "Naša spoločnosť").

Zároveň sme správcom vašich osobných údajov a zodpovedáme za ich spracovanie.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:
E-mail: objednavky@fyft.cz
Telefón: +420 725 775 821, +420 775 375 994
Adresa: Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 

Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "zásady") boli vytvorené v súlade s nariadením
GDPR (ďalej len "GDPR") a stanovujú, ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje o vás spracúva ?

Keď vám ponúkame a predávame naše produkty, prichádzame do kontaktu s ľuďmi, a teda aj s ich
osobnými údajmi. Aby sme vám mohli kvalitne a profesionálne ponúknuť naše výrobky, potrebujeme
získať niektoré vaše osobné údaje. Aby sme vám pomohli pochopiť nielen rozsah spracúvania vašich
osobných údajov, ale aj účel spracúvania, rozdeľujeme tieto údaje do nasledujúcich kategórií:

 • Identifikačné a adresné údaje, t. j. údaje, ktoré nám umožňujú vašu identifikáciu, aby sme s
  vami mohli uzavrieť zmluvu a poskytnúť vám naše produkty bez neprimeraných právnych a
  faktických rizík, napr. meno, priezvisko, dodacia alebo iná kontaktná adresa, fakturačná
  adresa, adresa miesta nákupu, adresa sídla, IČO;
 • Údaje súvisiace s kúpnou zmluvou a jej plnením, t. j. údaje vznikajúce v súvislosti s
  plnením zmluvy, napr. dátum uzavretia zmluvy, doba trvania, dátum a dôvod ukončenia
  zmluvy, dátum úhrady kúpnej ceny, história objednávok, číslo zákazníka, údaje potrebné na
  riadne plnenie zmluvy vrátane výšky kúpnej ceny, prípadne číslo bankového účtu, dátum
  úhrady kúpnej ceny;
 • Elektronické údaje, t. j. údaje vytvorené v súvislosti s vašou návštevou našej webovej
  stránky, napr. IP/MAC adresa zariadenia, súbory cookie, identifikátory sociálnych médií,
  údaje o polohe zariadenia používaného zákazníkom atď;
 • Geolokačné údaje - údaj o zemepisnej polohe;
 • Kontaktné údaje, t. j. údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás a komunikovať s vami,
  napr. e-mailová adresa, telefónne číslo.

Ako sa k nám dostanú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa k nám môžu dostať týmito spôsobmi:

 • Ich poskytnutím pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom telefónu, e-mailu, pošty,
  webového kontaktného formulára atď,

 • Získaním z verejne dostupných zdrojov (napr. verejné registre osôb, verejné zoznamy,
  profesijné sociálne siete),
 • Ich získaním pri plnení našich zákonných povinností.
 • Ich získaním pri návšteve našej webovej stránky www.fyft.sk.

Aké sú účely, právne dôvody a trvanie spracúvania osobných údajov?
V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené účely a právne dôvody (tituly) spracovania vašich osobných
údajov, ako aj doba, počas ktorej údaje uchovávame.

Podľa týchto zásad je účelom spracovania akákoľvek činnosť, ktorú vykonávame v súvislosti s
predajom našich produktov a na ktorú potrebujeme pracovať s vašimi osobnými údajmi (najmä
uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, plnenie našich zákonných povinností, zasielanie newsletterov atď.).

Podľa týchto zásad je právnym dôvodom na spracúvanie jeden zo štyroch dôvodov na zákonné
spracúvanie osobných údajov, ktoré sú opísané nižšie v rámci GDPR:

Účel č. 1 - UZAVRETIE A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám mohli predávať naše produkty. Nie
ste povinní poskytnúť nám svoje údaje na tento účel. Bez týchto údajov by sme vám však nemohli
predať naše výrobky a v dôsledku toho by nebolo možné uzavrieť kúpnu zmluvu.
Vaše osobné údaje spracúvame aj pri vybavovaní vašich otázok, sťažností alebo reklamácií. Ak sa
rozhodnete na komunikáciu s nami použiť niektorú zo sociálnych sietí, upozorňujeme, že spracovanie
takto poskytnutých údajov sa tiež riadi podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nemôžeme
ovplyvniť. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené naším oprávneným záujmom,
aby sme mohli komunikovať s našimi zákazníkmi, alebo vaším súhlasom, v závislosti od toho, ktorá
strana komunikáciu iniciuje. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani
zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel. Ak
sa rozhodnete uverejniť recenziu, robíte tak dobrovoľne a vaše údaje spracúvame na základe vášho
súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je
zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na
tento účel.

Cieľ 2 - Plnenie zákonných povinností
Niektoré vaše osobné údaje spracúvame aj preto, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, najmä
účtovné a daňové povinnosti. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené plnením
zákonných povinností. Tieto údaje o vás musíme spracúvať.

Účel č. 3 - OBCHODNÉ ZASADNUTIA

Niektoré vaše osobné údaje (najmä e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) spracúvame aj na účely
zasielania obchodných oznámení (bulletinov a ponúk našich produktov a služieb). Obchodné
oznámenia zasielame našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu alebo tým, ktorí s tým
súhlasili (napr. prostredníctvom webového formulára).
Informácie , ktoré nám poskytnete, ako aj informácie inak získané v súvislosti s našimi produktmi -
napríklad informácie o vašom používaní webovej lokality, informácie o uskutočnených objednávkach
alebo informácie o vašej účasti na propagačných akciách a súťažiach - môžeme použiť na
prispôsobenie našej obchodnej komunikácie.
Spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení je odôvodnené vaším
súhlasom alebo naším oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov
na základe vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, ale bez neho by vám nebolo možné zasielať
obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tiež namietať proti zasielaniu
na základe nášho oprávneného záujmu. Ak nám oznámite, že si už neželáte dostávať obchodné
oznámenia, okamžite ich prestaneme zasielať. Na tento účel použite vyššie uvedené kontaktné údaje.
Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte
preto povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Cieľ 4 - OCHRANA NAŠICH PRÁV

Po ukončení nášho zmluvného vzťahu budeme vaše údaje uchovávať ešte primeraný čas, ktorý je
určený zákonnými premlčacími lehotami, aby sme chránili naše práva, majetok alebo bezpečnosť
alebo práva, majetok alebo bezpečnosť iných osôb. Spracúvanie vašich údajov na tento účel je
odôvodnené naším oprávneným záujmom chrániť naše práva, majetok alebo bezpečnosť alebo práva,
majetok alebo bezpečnosť iných osôb. Vaše osobné údaje môžeme v tomto prípade použiť napríklad
na predchádzanie alebo odhaľovanie podvodov, zneužívania, nesprávneho používania a porušovania
našich zmluvných podmienok, ako aj na splnenie požiadaviek súdu alebo iných orgánov činných v
trestnom konaní, štátnych orgánov alebo podmienok stanovených platnými právnymi predpismi
Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nie ste
teda povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel, avšak vaše osobné údaje na tento účel
spracúvame v situáciách, keď ste nám už svoje osobné údaje poskytli.

Cieľ 5 - SPRÁVA ÚČTOV ZÁKAZNÍKOV

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať a vytvoriť si zákaznícke konto, v ktorom môžete
spravovať svoje osobné nastavenia, prezerať históriu objednávok atď. Na tento účel potrebujeme
spracovať vašu e-mailovú adresu , meno, priezvisko a kontaktnú adresu , prípadne vaše telefónne
číslo. Tieto údaje sa potom používajú na uľahčenie objednávania našich výrobkov.
Spracovanie osobných údajov na tento účel je odôvodnené vaším súhlasom. Poskytnutie osobných
údajov na základe vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, ale bez neho by nebolo možné zriadiť
vám zákaznícky účet. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a na stránke vymazať svoj účet. Ak
nám oznámite, že už nechcete používať svoj zákaznícky účet, váš účet okamžite zrušíme . Použite na
to vyššie uvedené kontaktné údaje.
Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte
preto povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

Cieľ 6 - PRIAMY MARKETING A NAŠA PROPAGÁCIA

Technológie na tvorbu personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať naše reklamy
na partnerských stránkach návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše webové stránky alebo
služby. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa vám zobrazovala len reklama, ktorá vás skutočne zaujíma, a nie
reklama, ktorá nesúvisí s vašou osobnosťou alebo záujmami. Na základe histórie vašich objednávok,
záujmov a správania na webovej lokalite sa vám môže zobrazovať personalizovaný obsah a ponuky na
našej webovej lokalite a webových lokalitách a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych médií).
Toto je možné predovšetkým vďaka súborom cookie. Viac informácií o správe vašich preferencií
týkajúcich sa spracovania súborov cookie nájdete na stránke Informácie o spracovaní súborov cookie .
Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu a vytvárania personalizovaného obsahu a
reklamy je odôvodnené vaším súhlasom alebo naším oprávneným záujmom v oblasti priameho
marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné,
ale bez neho by vám nebolo možné poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou
požiadavkou. Nemáte preto žiadnu povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

 

Cieľ č. 7 - VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A DORUČENIE VÝHIER

Z času na čas môžeme vyhlásiť súťaž pre zákazníkov a spracovať vaše osobné údaje v súlade s
parametrami súťaže. Zvyčajne ide o vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a doručovaciu adresu.
Spracovanie osobných údajov na účely realizácie zákazníckych súťaží a doručovania výhier je
odôvodnené vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, ale bez
neho by nebolo možné zúčastniť sa zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo
však zvyčajne znamená, že budete zo súťaže vylúčení.

Účel č. 8 - návšteva našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a
na základe právneho základu uvedeného v tabuľke nižšie. Viac informácií o tom, čo sú to súbory
cookie, aké súbory cookie používame a na čo slúžia, nájdete na stránke Informácie o spracovaní
súborov cookie .

Komu poskytuje vaše osobné údaje ?

S cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov a profesionálne vám ponúkať a predávať naše
produkty nám pri spracúvaní vašich osobných údajov pomáhajú tieto skupiny príjemcov a
spracovateľov:

Sú vaše osobné údaje prenášané aj na mimo EÚ ?

Ak prenášame vaše osobné údaje na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru, ktorý zahŕňa krajiny mimo Európskej únie - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo
medzinárodnej organizácii, robíme tak len vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia poskytuje primeranú úroveň ochrany, alebo ak príjemca poskytol primerané
záruky ochrany osobných údajov a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutých
osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

Ako sa spracúvajú vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa spracúvajú manuálne a automaticky. Všetky činnosti spracovania riadne evidujeme v
súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby?
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú
uvedené na začiatku týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primerane overiť totožnosť žiadateľa o
príslušné práva. Ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme uložiť
primeraný poplatok alebo odmietnuť vyhovieť žiadosti.

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Ak chcete vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o
  tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo na prístup k vašim
  osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať primeraný poplatok
  za kópiu poskytnutých osobných údajov, a to na základe vzniknutých administratívnych
  nákladov.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
  Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo
  požiadať o ich opravu. Máte tiež právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo
  doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické a
  časové možnosti.
 • Právo na vymazanie
  Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v nasledujúcich
  prípadoch:
  1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo
   spracované;
  2. Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne;
  3. ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované, a nemáme
   žiadne iné oprávnenie (právny dôvod) na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov;
  4.  namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa vaše osobné údaje
   spracúvajú na marketingové účely (napr. zasielanie informačných bulletinov);
  5. namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe
   nášho oprávneného záujmu, pokiaľ nepreukážeme, že náš oprávnený záujem
   prevažuje nad vaším právom na vymazanie;
  6. existuje akýkoľvek zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných
   údajov;
  7. spracúvame osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodičov s takýmto spracúvaním
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  Ak nemáte záujem o úplné vymazanie, ale len o dočasné obmedzenie spracovania vašich
  osobných údajov, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli tretej strane, môžete využiť svoje právo na
  prenosnosť údajov. Ak by však uplatnenie tohto práva mohlo nepriaznivo ovplyvniť práva a
  slobody tretích strán, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku
  Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných na účely
  plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na
  ochranu našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený
  dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami,
  spracúvanie na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas
  Ak je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo ho kedykoľvek
  odvolať.
  Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení,
  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení
  môžete odvolať jednoduchou odpoveďou "Nie" na príslušný e-mail alebo iným spôsobom
  vyjadriť svoj nesúhlas v odpovedi, alebo kliknutím na príslušný odkaz, ak je uvedený na konci
  obchodného oznámenia.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania
  Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní
  vrátane profilovania, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás ovplyvnilo podobným
  významným spôsobom.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  Kedykoľvek máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
  osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Sťažnosti
  môžete podávať prostredníctvom kontaktov uvedených.

Spracúvajú sa aj údaje o deťoch?

Naše produkty, služby a webové stránky nie sú primárne určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Preto zámerne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak poskytujeme produkty alebo služby osobe
mladšej ako 16 rokov, žiadame o súhlas osobu, ktorá má za dieťa rodičovskú zodpovednosť. Ak
zistíme, že sme neúmyselne získali osobné údaje o osobe mladšej ako 16 rokov bez príslušného
súhlasu, podnikneme kroky na čo najrýchlejšie vymazanie týchto údajov, okrem prípadov, keď sme zo
zákona povinní ich uchovávať.

Záver
Právne predpisy a naša obchodná stratégia a súvisiace spracovanie vašich osobných údajov sa
môžu zmeniť. Ak sa rozhodneme tieto zásady aktualizovať, zmeny zverejníme na našej webovej
lokalite a budeme vás o nich informovať. V prípade, že dôjde k zásadnejšej zmene týchto zásad
alebo ak nám to ukladá zákon, budeme vás o tom vopred informovať. Žiadame vás, aby ste si
tieto zásady pozorne prečítali a aby ste ich priebežne kontrolovali, keď s nami budete naďalej
komunikovať alebo používať našu webovú lokalitu.