Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok v 2 jednoduchých krokoch: 

1. Napíš na objednavky@fyft.cz.

2. Počkaj na dohovor, inštrukcie, pokyn.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Obchodné spoločnosti

fyftstore s.r.o.

IČ: 29308062, DIČ: CZ29308062 (plátce DPH)

se sídlem Osadni 774/35, 17000 Praha

C 342782 vedená u Městského soudu v Praze

 

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Kontaktné údaje Predávajúceho: 

Kontaktná adresa: Osadni 774/35, 17000 Praha

Odporúčaná adresa na zaslanie vráteného tovaru: Osadní 35, Praha 17000

Kontaktný e-mail: info@fyft.cz

Kontaktný telefón: +420 725 775 821

 

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád Tovar zakúpeného Kupujúcim prostredníctvom e-shopu nazvaného FYFT, ktorý je dostupný online na www.fyft.sk. Pojmy s veľkými počiatočnými písmenami majú rovnaký výraz, ako v Obchodných podmienkach.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a ak je Kupujúci spotrebiteľ tiež § 2158 až 2).

1.2. Tovar musí mať vlastnosti vymienené alebo obvyklé tak, aby ho bolo možné použiť podľa Zmluvy, a ak je stranám známy, aj podľa účelu Zmluvy.

1.3. Ak je splnené chybne, má Kupujúci práva z chybného plnenia.
Ak je vada nápadná a zrejmá už pri uzatváraní Zmluvy alebo ak je možné vadu zistiť z verejného zoznamu, ide na ťarchu Kupujúceho. To neplatí, pokiaľ Predávajúci vadu ľstivo zastrel alebo pokiaľ Kupujúceho výslovne uistil, že Tovar takú vadu nemá alebo že je úplne bez vád.

2. ZÁRUKA

2.1. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za akosť.

3. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

3.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia.

3.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar v čase, keď ho Kupujúci prevzal:

  a) má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;

  b) sa Tovar hodí k (i) účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Tovar tohto druhu obvykle používa a ak je Kupujúci spotrebiteľ, tak aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, alebo (ii) k účelu, ktorý Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ požaduje a Predávajúci s ním súhlasil;

  c) množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené Predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, to neplatí, (i) ak nie je Kupujúci spotrebiteľ, alebo (ii) ak preukáže Predávajúci, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia Zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv;

  d) je Tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, to neplatí, ak nie je Kupujúci spotrebiteľ;

  e) Tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

  f) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

  g) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov; a

  h) ak je Kupujúci spotrebiteľ, Predávajúci mu zodpovedá aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa Zmluvy vykonaná Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná Kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol Predávajúci.
3.3. Ustanovenia uvedené v čl. 3.1 a 3.2 Reklamačného poriadku sa nepoužijú u Tovaru predávaného za nižšiu Kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia Kúpna cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u&použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

3.4. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nepatria, ak tieto vady boli spôsobené neodborným zásahom, užívaním v rozpore s obvyklým určením Tovaru, nesprávnym skladovaním, bežným opotrebením, alebo poškodením, ktoré nespôsobil Predávajúci.

3.5. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu ďalej nepatria, pokiaľ o vade pred prevzatím Tovaru vedel alebo musel vedieť, ďalej pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že konal v rozpore so Zmluvou, Obchodnými podmienkami alebo pokynmi Predávajúceho týkajúce sa Tovaru

3.6. Ak sa prejaví vada v priebehu 12 (dvanástich) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný uplatniť práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal, a to najneskôr v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia. Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, právo z chybného plnenia nebude priznané k námitke Predávajúceho. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

3.7. Ak má Tovar vady, môže sa Kupujúci domáhať:

  a) opravy alebo dodanie nového Tovaru, a to podľa svojej voľby, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre Kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady; alebo

  b) doplnenie toho, čo chýba.

3.8. Namiesto práv uvedených v predchádzajúcom odseku sa môže Kupujúci domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny či odstúpenia od Zmluvy v prípade, že:

  a) Predávajúci vadu neodstránil v súlade so zákonom a Obchodnými podmienkami alebo ju odmietol odstrániť;

  b) vada sa prejaví opakovane, to neplatí, ak je Kupujúci podnikateľ;

  c) chyba je podstatným porušením Zmluvy;

  d) je z vyhlásenia Predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

3.9. Ak postupujú Zmluvné strany tak, že Predávajúci má odstrániť vadu, odstráni Predávajúci vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým Kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha Tovaru a účel, na ktorý Kupujúci vec kúpil. Ak neprevezme Kupujúci opravený Tovar v primeranom čase po tom, čo ho Predávajúci upovedomil o možnosti Tovaru prevziať, patrí Predávajúcemu odplata za uskladnenie vo výške obvyklej. Ak je Kupujúci spotrebiteľ, prevezme na odstránenie vady Predávajúci Tovar na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž Tovaru, ktorého montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom Tovaru predtým, než sa vada prejavila, Predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

3.10. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na:

  a) opotrebenie Tovaru spôsobeného jeho používaním,

  b) Tovar predávaný za nižšiu Kúpnu cenu - iba vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia Kúpna cena dohodnutá, alebo

  c) vady spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávnym používaním Tovaru alebo nedodržaním návodu.

3.11. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie Tovaru. Právo na úhradu týchto nákladov však musí Kupujúci uplatniť do 1 (jedného) mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné uplatniť práva z vadného plnenia.

4. UPLATŇOVANIE PRÁV Z CHYBNÉHO PLNENIA – REKLAMÁCIE

4.1. Pri vytýkaní vád (reklamácii) Predávajúci Kupujúcemu odporúča, aby Kupujúci špecifikoval reklamovaný Tovar prostredníctvom čísla Objednávky a aby uviedol dôvod reklamácie Tovaru, presný popis charakteru vád a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje - k tomuto účelu je určený reklamačný formulárktorý Kupujúci môže využiť.

4.2. Predávajúci za účelom rýchleho vybavenia reklamácie odporúča, aby Kupujúci zaslal reklamovaný Tovar spolu s uplatnením reklamácie alebo následne na adresu na zaslanie vráteného tovaru - Osadní 35, Praha 170 00.

4.3. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
Predávajúci je povinný prijať vytknutie vady (reklamáciu) v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného Tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. O uplatnení práva z chybného plnenia vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie, ktorého obsahom je (i) dátum uplatnenia práva z chybného plnenia, (ii) predmet reklamácie, (iii) požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a (iv) kontaktné údaje Kupujúceho pre účely poskytnutia informácie o vybavenie reklamácie.

4.5. Predávajúci odporúča pri zasielaní zabaliť Tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

4.6. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol Predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady.

4.7. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V tejto lehote je Predávajúci povinný Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, o výsledku reklamácie aj informovať. O dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie plnenia vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak je Predávajúci v omeškania s vybavením reklamácie a ak je Kupujúci spotrebiteľom, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy alebo môže požadovať primeranú zľavu z Kúpne ceny.

Tento reklamačný poriadok je platný od 8. 3. 2023